Organisasjon

Dagens styre i VELforbundet ble valgt av medlemsforeningene på det ordinære landsmøtet som fant sted den 26. mars 2011. Her ble også nye vedtekter vedtatt (se vedlegget over).

Disse vedtekter representerer noe helt nytt, da det er åpnet for såkalt «seksjonering». Dette vil bl.a. bidra til å få fram de ulike interessene og behovene i foreningene på en mer synlig måte, ved å samle interessene i ulike fellesskap og gi tilgang til direkte styrerepresentasjon. VELforbundet vil også få en bedre dokumentasjon av sin medlemsmasse, som bl.a. vil lette arbeidet med fordelingen av MVA-kompensasjonen. For ytterligere å styrke demokratiet vil man dessuten praktisere en arbeidsform hvor man gir medlemmene innflytelse over viktige saker. Gjennom elektronisk kommunikasjon vil disse bli forespurt om sitt syn i viktige prinsipielle saker og således være et viktig korrektiv i saksbehandlingen.

På mange måter blir dette et utvidet demokrati som gir medlemmene mulighet til å komme med sine synspunkter og bli hørt. Demokrati er i virkeligheten så mye mer enn bare å velge noen personer til et styre eller for den saks skyld til Stortinget og kommunestyret.

Velforbundet ønsker derfor en organisasjon med mer-demokrati løsninger som gir medlemmene større påvirknings- og deltakelsesmuligheter.