INNKALLING TIL LANDSMØTE I VELFORBUNDET 14. NOVEMBER 2015

KLOKKEN 10.00 – 15.00 GARDERMOEN AIRPORT HOTEL

Landsmøte 2015 - VELforbundet

Det innkalles herved til Landsmøte i VELforbundet. Møtet vil bli avholdt den 14. november 2015 på Gardermoen Airport hotel.

Alle foreninger som er medlem i VELforbundet, og har betalt kontingenten, kan stille med en representant i Landsmøtet.

DAGSORDEN ORDINÆRT LANDSMØTE

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent, to medlemmer til undertegning av protokollen og tellekorps.
  3. Godkjenning av styrets årsberetning.
  4. Regnskap. Revisors beretning. Meddelelse om ansvarsfrihet for styret.
  5. Innkomne forslag.
  6. Godkjenning av styrets handlingsplan.
  7. Fastsetting av kontingent for de kommende to år. (Kan delegeres til styret)
  8. Budsjett for inneværende år og for det etterfølgende år – til orientering

Behandle og vedta mandat for valgkomiteen. Valg av følgende tillitsverv for kommende Landsmøteperiode:

STYRE, bestående av:
* 1 leder (forbundsleder)
* 3 styremedlemmer
* I tillegg velges av og blant de ansatte før landsmøtet ett styremedlem som ansattes representant i styret.
* 2 varamedlemmer til styret, velges som 1. og 2. varamedlem til styret.
* Styret konstituerer seg med nestleder.
* I tillegg velges:
De seksjoner som er godkjent ut fra fastsatte retningslinjer og krav, (jfr. §§ 4 og 5.2.1) kan tiltre styret med en person hver, pluss personlig vararepresentant med de rettigheter og plikter som gjelder for styrerepresentanter.

VALGKOMITE, bestående av:
* 1 leder
* 2 medlemmer
* 1 varamedlem
Valkomiteen skal vurdere å foreslå kandidater til styrevervene iht. vedtatte retningslinjer – jfr. § 14.

REVISOR (Offentlig godkjent)

Det vil på Landsmøtet bli fremmet en egen sak om vedtektene (endringer).

Her ber vi om at medlemsforeningene går igjennom vedtektene og eventuelt fremmer endringsforslag. Vedtektene blir lagt ut på www.dittvel.no

Frist for endringsforslag på vedtekter settes til 31. oktober 2015. 
Frist for innsending av ”innkomne forslag” settes til 3. oktober 2015. 
Påmeldingsfrist for deltagelse på Landsmøtet er 15. oktober 2015

Påmelding skjer via e-post til:   info@dittvel.no

Dersom det er behov for overnatting har vi forhandlet gode priser på hotellet 795.- per natt, referanse «VELforbundet», bestilling gjøres direkte med hotellet.

Lenke til hotellets websider: http://gardermoen-airporthotel.no

Velkommen til Landsmøtet i VELforbundet.

 

Med vennlig Hilsen

Sigvard Laurendz
Fungerende styreleder.